© SONNENTOR

Všeobecné obchodní podmínky

Naší snahou je nastavovat pravidla tak, aby chránila především vás, milí zákazníci. Pro zdárný chod naší společnosti však musí tato pravidla představovat i určitou záruku pro nás. Čtěte prosím pečlivě.
Mohn Sonnentor | © SONNENTOR
Melisse Sonnentor | © SONNENTOR
Pfeffer | © SONNENTOR
Bergtee Sonnentor | © SONNENTOR
rosa Pfeffer Sonnentor | © SONNENTOR
Lindenblüte Sonnentor | © SONNENTOR
Dill Sonnentor | © SONNENTOR
Lavendel | © SONNENTOR
Kopřiva | © SONNENTOR
Řecký horský čaj | © SONNENTOR
Verbene Sonnentor | © SONNENTOR
Weidenröschen | © SONNENTOR

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

N

aší snahou je nastavovat pravidla tak, aby chránila především vás, milí zákazníci. Pro zdárný chod naší společnosti však musí tato pravidla představovat i určitou záruku pro nás. Zde najdete výčet našich všeobecných obchodních podmínek. Vězte, že se vám budeme snažit vyjít vstříc, jak jen to bude v našich silách.

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Sonnentor provozovaného na webovém rozhraní www.sonnentor.com/cs-cz/eshop (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností:
Sonnentor s.r.o., se sídlem Příhon 943, 696 15 Čejkovice
IČ: 46342958, DIČ: CZ46342958,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5285
adresa pro doručování:
Sonnentor s.r.o., Příhon 943, 696 15 Čejkovice,
tel.: +420 518 362 687,
e-mail: sonnentor@sonnentor.cz,

jako prodávajícím

a vámi jako kupujícím.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek

 • Vznik objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Pro uzavření kupní smlouvy je potřeba, abyste se registrovali, podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany. Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. (více v článku 2)
 • Ceny (v článku 3)
 • Platební podmínky (článek 4)
 • Dodací podmínky (článek 5)
 • Odstoupení od smlouvy po převzetí zboží (článek 6)
 • Práva z vadného plnění (článek 7)
 • Registrace na webovém rozhraní (článek 8)
 • Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání web. rozhraní (článek 9)
 • Další informace pro spotřebitele (článek 10)

Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem pro spotřebitele.

1.2. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

Pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná se o spotřebitelskou smlouvu.  V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek, ale uplatňují se na vás Obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby.

1.3. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem pro spotřebitele, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.5. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

2. Kupní smlouva

2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste se registrovali, odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, žeprezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři. Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ nebo "ODESLAT OBJEDNÁVKU A ZAPLATIT". Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.4. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zároveň přijetím objednávky z naší strany.
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

2.5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem. Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

3. Cena

3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, za tuto zcela zjevně chybnou cenu vám nejsme povinni zboží dodat.

3.2. Lze kombinovat slevy z ceny zboží?

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

4. Platební podmínky

4.1. Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
 • bezhotovostně před dodáním zboží platbou platební kartou.

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě platební kartou před dodáním zboží je cena splatná bez zbytečného odkladu a je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Zákazník je o této úspěšně provedené platbě informován na monitoru svého zařízení.

4.3. Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

5. Dodací podmínky

5.1. Kolik stojí dopravné?

Zboží vám zasíláme vámi zvoleným přepravcem z naší aktuální nabídky na webových
stránkách. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený
způsob dopravy zahrnuje (náklady na dopravu mohou být označeny jako tzv. manipulační
poplatek nebo přepravní náklady).

Cena dopravy při odběru do 850 Kč za zboží včetně DPH je v rozmezí 69-89 Kč včetně
DPH dle zvoleného typu dopravy. Při objednávce v hodnotě 850 Kč za zboží včetně DPH
a vyšší je doprava zdarma. Dobírka je u dopravce Zásilkovna zpoplatněna částkou 19 Kč
včetně DPH u ostatních typů dopravy 30 Kč včetně DPH.

V případě, že bude mít zásilka vyšší rozměry nebo hmotnost, než zvolený dopravce dovoluje, využijeme k doručení zásilky jinou službu, která takovou zásilku přijme. Náklady navíc nebudou účtovány.

V současné době jsou limity dopravců tyto:

 • Česká pošta: Balík do ruky a na poštu: nejdelší strana do 200 cm. Balíkovna max. 15 kg.
 • PPL: Rozměr zásilky až 100 × 50 × 50 cm. Váha zásilek až do 31,5 kg.
 • Zásilkovna: Maximální součet stran 150 cm a jedna strana nesmí být delší než 120 cm. Maximální hmotnost: 10 kg.

Limity se však čas od času změní, proto doporučujeme navštívit stránky dopravce pro aktuální informace.

5.2. Kdy vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě). Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat. Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.  

5.3. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5.4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. V případě platby v hotovosti při zaslání zboží na dobírku máme dále právo od smlouvy odstoupit.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

6.2. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu sídla naší společnosti. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít. K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak).  

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

6.3. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali. Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo způsobem, na kterém se spolu dohodneme (pokud vám tím nevzniknou žádné další náklady).

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

6.5. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

6.6. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

7. Práva z vadného plnění

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem pro spotřebitele. Formulář pro oznámení reklamace najdete na této stránce.

8. Registrace na webovém rozhraní

8.1. Jak se registrovat na webovém rozhraní?

Podmínkou nákupu na webovém rozhraní je registrace. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

8.2. K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

8.3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

9. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

9.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

9.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10. Další informace pro spotřebitele

10.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

10.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

10.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří spolu vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.4. Jak získáte informace o případných alergenech a další informace o zboží?

Poskytování informací o zboží se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům („nařízení“). Základní informace o výrobcích (složení výrobku, návodu k přípravě, případných alergenech apod.) o skladování a spotřebě jsou k dispozici na webovém rozhraní. Plné znění informací o produktech podle nařízení vám bude na požádání předloženo v provozovně. Informace vám poskytneme i na základě vaší telefonické žádosti.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13. 6. 2023

Důležité dokumenty ke stažení

 • © SONNENTOR

  VOP pro spotřebitele

  Naší snahou je nastavovat pravidla tak, aby chránily především vás, milí zákazníci. Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele si zde můžete jednoduše stáhnout.
  Datum
  2022-09-23
 • © SONNENTOR

  Reklamační řád pro spotřebitele

  Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím e-shopu Sonnentor.
  Datum
  2019-08-12
 • © SONNENTOR

  Formulář pro odstoupení od smlouvy

  Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.
  Datum
  2019-08-12
 • © SONNENTOR

  Zásady ochrany osobních údajů

  Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.
  Datum
  2020-09-01

Důležité odkazy