Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Sonnentor umístěného na webovém rozhraní https://www.sonnentor.com/cs-cz/navstivte-nas/akce (dále jen „webové rozhraní“) mezi společností Sonnentor s.r.o. a vámi jako odběratelem služeb.

1. Úvodní ustanovení

Smlouvou se zavazujeme poskytnout vám službu uvedenou na webovém rozhraní a
specifikovanou v závazné přihlášce (dále jen „přihláška“), a vy se zavazujete zaplatit nám za
tuto službu uvedenou cenu. Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené
s poskytnutím služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše
těchto nákladů vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním přihlášky. Podrobné informace k obsahu námi poskytované služby, včetně data jejího poskytnutí, jsou vždy uvedené na webovém rozhraní, popřípadě vám tyto informace zašleme či potvrdíme emailem.

1.1. Jaké služby poskytujeme?
Pořádáme vzdělávací kurzy, semináře, společenské, zábavní a jiné akce (dále také jen „akce“).

1.2. Na co se smlouva vztahuje?
Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.

1.3. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4. Čím se řídí náš právní poměr?
Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu Vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší emailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
 • přihláškou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním přihlášky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito
obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.6. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

2. Smlouva

2.1. Jak uzavíráme smlouvu?
Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou taktéž uvedeny na webovém rozhraní. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali přihlášku, aby došlo k přijetí této přihlášky z naší strany a abyste uhradili cenu služby.

2.2. Jakým způsobem lze podat přihlášku?
Přihlášku lze podat vždy prostřednictvím webového formuláře, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme. Před odesláním přihlášky pečlivě zkontrolujte zadané údaje. Pozdější změna zadaných údajů (zejména typ služby a termín poskytnutí služby) je možná pouze po dohodě s námi. Údaje považujeme za správné a úplné. Přihlášku podáte prostřednictvím tlačítka „Rezervovat“.

Na základě odeslané přihlášky vám bude na e-mailovou adresu, kterou nám pro tento účel
sdělíte, zasláno přijetí vaší přihlášky a následně i potvrzení rezervace. Berte na vědomí, že po přijetí potvrzení rezervace závazně objednáváte naše služby uvedené v této přihlášce.

2.3. Můžete již odeslanou přihlášku zrušit nebo změnit?
Přihlášku můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e-mailem. V případě, že se nebudete mít možnost po úhradě ceny služby na akci dostavit, kontaktujte nás. Zrušení smlouvy je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je po dohodě s námi zrušena objednávka služby, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili. 

2.4. Jak zjistíte, že jsme přihlášku přijali a kdy je uzavřena smlouva?
O obdržení přihlášky vás budeme informovat. Berte na vědomí, že nejsme povinni přihlášku přijmout a přihlášku můžeme odmítnout. Přihlášku odmítneme zejména v případě, kdy došlo k naplnění kapacity dané služby (kurzu, semináře či jiné akce) před úhradou ceny služby z vaší strany. Přijetím přihlášky nedochází k uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy od vás obdržíme cenu služby podle článku 4. obchodních podmínek.

2.5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

3. Cena

3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?
Pokud cena uvedená u služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté přihlášky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním přihlášky a jejím přijetím z naší strany. V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

3.2. Lze kombinovat slevy z ceny služeb?
Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

4. Platební podmínky

4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
Cenu služby můžete uhradit bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v přijetí přihlášky). Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2. Kdy nastane splatnost ceny služby?
Na základě přijaté přihlášky vám bude vystavena faktura. Cena je splatná do 7 dnů od okamžiku odeslání této faktury z naší strany, nebude-li na faktuře stanoveno jinak. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud nebude služba uhrazena v této lhůtě, smlouva nevzniká a nejsme povinni vám službu poskytnout. 

4.3. Jak vystavujeme daňový doklad?
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

5. Poskytnutí služby

5.1. Služby poskytujeme v termínech a na místech uvedených na webovém rozhraní, nebo dohodnutých zejména prostřednictvím e-mailové komunikace.

5.2. Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech služby uvedených na webovém rozhraní, zejména upravit náplň služby (kurzu, semináře či jiné akce) nebo změnit osobu vedoucího kurzu, lektora či osobu v obdobném postavení. Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita i délka poskytované služby.

5.3. Berte na vědomí, že máme právo v průběhu akce zakázat pořizování zvukových či obrazových záznamů služby, případně zakázat šíření, zpřístupňování či poskytování takových záznamů třetím osobám.

5.4. V případě, že budete v průběhu poskytování služby rušit průběh akce, ohrožovat účastníky akce nebo se chovat v rozporu s právními předpisy, těmito obchodními podmínkami či dobrými mravy, jsme oprávněni přerušit vám bez náhrady poskytování služby.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Je možné od uzavřené smlouvy odstoupit?
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami a potvrzením na webovém rozhraní berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku („smlouvy o využití volného času v určeném termínu“) nemáte právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

6.2. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v případě, že se poskytnutí služby po uzavření smlouvy stane objektivně nemožné nebo protiprávní. Od smlouvy můžeme odstoupit také v případě, že neuhradíte cenu služby ve lhůtě splatnosti ceny služby podle článku 4.2 obchodních podmínek. O našem odstoupení od smlouvy vás budeme neprodleně informovat. Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu služby, vrátíme vám přijatou částku bezhotovostně na účet, ze kterého jsme částku přijali, nedohodneme-li se jinak.

7. Práva z vadného plnění

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925).

7.1. Jak reklamovat poskytované služby?
Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že jsou naše služby poskytovány ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • obsah akce odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
 • akce je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
 • akce trvá po uvedenou dobu.

Reklamaci služeb u nás uplatněte v průběhu jejich konání nebo bezodkladně po skončení akce. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne konání akce.

V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z následujících práv:

 • právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu akce);
 • právo na přiměřenou slevu z ceny (zejména není-li vadu možné odstranit v průběhu akce);
 • právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

7.2. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění vám nenáleží tehdy, pokud jste vadu sami způsobili nebo jste o vadě před jejím poskytnutím věděli.

7.3. Jak postupovat při reklamaci?
Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe ještě v průběhu akce.
Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu akce a po jejím skončení vždy telefonicky, e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno, budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo dle čl. 7.1 těchto obchodních podmínek.

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při platnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. 

8. Další informace pro spotřebitele

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.4. Co byste ještě měli vědět? 
Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které o vás v průběhu poskytnutí služby získáme, nejsme oprávněni poskytnout třetí straně, bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu.
Předchozí věta se neuplatní v případě poskytnutí informací dalším osobám, které se podílejí na plnění smlouvy (tedy poskytovatelé služeb). 

Na webovém rozhraní je možné se registrovat. Registrace slouží především pro nákup zboží, pro podání přihlášky na akci není registrace nutná. Podmínky registrace se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro spotřebitele. Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

9. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

9.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Dále, prosíme, vezměte na vědomí, že námi sdělené postupy a další informace, které vám budou při poskytování služeb poskytnuty, nejste oprávněni v jakékoliv formě šířit dále třetím osobám, ani je využívat pro vlastní podnikatelskou činnost, ledaže vám k tomu bude udělen náš výslovný předchozí písemný souhlas.

Názvy a označení zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými
známkami příslušných vlastníků.

9.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní
Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7. 6. 2018